Regulamin

Ostatnia aktualizacja Regulaminu 27.01.2015r.

Wstęp

Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady działania platformy ogłoszeniowej funkcjonującej pod domeną http://www.przyjacieldowynajecia.pl oraz świadczenia i korzystania z Usług. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności zarządzającego i prowadzącego Portal.

Definicje

 • Właściciel Portalu - STAY IN TOUCH Małgorzata Pioszyk, 01-031 Warszawa, al. Jana Pawła II 63/2 NIP : 729 1564224, REGON 142624561.
 • Dane - treści, w szczególności informacje, zdjęcia, wpisy, komentarze, które Użytkownik dobrowolnie umieszcza w Portalu;
 • Konto Przyjaciela - założone na Portalu konto, w ramach którego Użytkownik wprowadza i administruje danymi;
 • Konto Użytkownika - konto umożliwiające Użytkownikowi przeglądanie profili oraz pełen dostęp do wszystkich funkcjonalności Portalu na czas określony wykupionym abonamentem;
 • Login/Nazwa Użytkownika - ciąg znaków wprowadzonych przez Użytkownika w Portalu na etapie tworzenia Konta, umożliwiający późniejszą identyfikację Użytkownika podczas korzystania z Portalu. Login, jako techniczny, unikalny ciąg znaków, nie ulega zmianie;
 • Oferta - informacje zamieszczona przez użytkownika konta Przyjaciel na jego profilu
 • Regulamin - niniejszy dokument, określający zasady funkcjonowania serwisu internetowego oraz prawa i obowiązki Użytkowników Portalu;
 • Portal - serwis internetowy prowadzony pod domeną http://przyjacieldowynajecia.pl;
 • Spam - wiadomości elektroniczne (w szczególności o charakterze komercyjnym) przesyłane w ramach Portalu za pośrednictwem Wiadomości, jak również umieszczane w innych miejscach Portalu, na których otrzymywanie odbiorca nie wyraził uprzedniej zgody;
 • Użytkownik - osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację niniejszego Regulaminu założyła Konto w Portalu.

Uczestnictwo w portalu

Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik wyraża zgodę na wszystkie jego warunki, jednocześnie zobowiązując się do ich przestrzegania. Korzystanie z Portalu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:

 1. Zapoznałem/am się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia;
 2. Jestem osobą pełnoletnią;
 3. Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przekazanych danych osobowych przez Administratora zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz.U. nr 133 z 1997r.);
 4. Akceptuję Politykę Prywatności;
 5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora przekazanych danych osobowych w celach marketingowych, informacyjnych i statystycznych;
 6. Wyrażam zgodę ma otrzymywanie od Administratora wiadomości e-mail zarówno informacyjnych jak i reklamowych;
 7. Wyrażam zgodę na prezentację reklam na Portalu;
 8. Jestem świadomy odpowiedzialności, jaka ciąży na mnie za umieszczenie w Portalu danych, danych osobowych oraz wizerunku osób trzecich bez odpowiedniego zezwolenia;
 9. Poprzez założenie Przyjaciela, Użytkownik oświadcza, że działa w dobrej wierze a jego ogłoszenie nie narusza przepisów obowiązującego prawa lub praw osób trzecich.

Publikacja w portalu

Teksty

Poprzez zamieszczenie treści na Portalu Użytkownik oświadcza, iż jest ich autorem, bądź posiada prawo do ich rozpowszechniania.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w pełni odpowiada za treści umieszczone na Portalu oraz przyjmuje do wiadomości następujące ograniczenia:

 1. Zabrania się zamieszczania wulgarnych, obraźliwych, naruszających prawa i dobra osobiste osób trzecich treści;
 2. Zabrania się Użytkownikom używanie w zamieszczanych treściach słów powszechnie uznawanych za obelżywe;
 3. Zabrania się zamieszczania treści, którzy mogłyby być traktowane jako przestępstwo lub zachęta do takiego działania, powodujących odpowiedzialność prawną;
 4. Zabrania się zamieszczania treści, które szerzą propagandę lub symbole organizacji, które w Rzeczpospolitej Polskiej są uznane za niekonstytucyjne lub nielegalne;
 5. Zabrania się zamieszczania treści, które służą do podstępnego uzyskiwania od innych Użytkowników haseł i danych identyfikacyjnych, w szczególności w szeroko rozumianych celach komercyjnych lub w celach niezgodnych z prawem;
 6. Zabrania się zamieszczania treści, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników;
 7. Zabrania się zamieszczania treści o charkaterze erotycznym.
 8. Zabrania się zamieszczania danych kontaktowych jak adresy e-mail, adresy www, numery telefonów czy komunikatorów w publicznych profilach przyjaciół w zakładce innej niż kontakt. 

Fotografie i treści graficzne

Poprzez zamieszczenie grafiki bądź fotografii w Portalu Użytkownik oświadcza, iż jest ich autorem, bądź posiada prawo do ich rozpowszechniania.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w pełni odpowiada za grafiki i fotografie umieszczone w Portalu oraz przyjmuje do wiadomości następujące ograniczenia:

 1. Zdjęcie profilowe powinno pokazywać twarz;
 2. Zabrania się zamieszczać zdjęć pornograficznych;
 3. Prezentowane grafiki mogą dotyczyć wyłącznie Użytkownika;
 4. Zabrania się zamieszczać zdjęć zastrzeżonych prawami autorskimi innych osób;
 5. Zabrania się zamieszczać zdjęć, na których widnieją dane kontaktowe jakiekolwiek innego serwisu internetowego, wydawnictwa, firmy lub organizacji;
 6. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie zdjęcia zamieszczone przez siebie w Portalu.

Niedozwolone wykorzystanie portalu

 1. Zabrania się Użytkownikom wykorzystywania Portalu do działalności badawczej, w szczególności przeprowadzania badań rynku, analiz, sondaży opinii publicznej, jak również wykorzystywania Portalu w sposób sprzeczny z Regulaminem.
 2. Zabrania się Użytkownikom wykorzystywania Portalu do działalności marketingowej, komercyjnej, reklamowej, promocyjnej - w tym zamieszczania linków do komercyjnych stron lub serwisów oraz zamieszczania informacji o jakichkolwiek produktach lub usługach bez zgody Administratora.
 3. Zabrania się Użytkownikom rozsyłania spamu/niezamówionej informacji handlowej.
 4. Zabrania się Użytkownikom wielokrotnego rozsyłania tej samej wiadomości lub wielu różnych wiadomości w bardzo krótkich odstępach czasu.
 5. Zabrania się Użytkownikom do wykorzystywania Portalu do informowania o świadczonych usługach o charakterze erotycznym bądź promowania tych usług.

Zgłaszanie nieprawidłowości

 1. Użytkownik ma prawo do zgłaszania Administratorowi wszelkich nieprawidłowości oraz naruszeń Regulaminu.
 2. Zgłoszenia można dokonać poprzez formularz kontaktowy znajdujący się pod adresem : http://przyjacieldowynajecia.pl/pl/kontakt
 3. Zgłoszenia będą rozpatrywane przez Administratora w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.
 4. Portal zastrzega sobie prawo do pozostawienia zgłoszenia bez rozpoznania, jeżeli wynikać ono będzie z nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu.

Zablokowanie / Usunięcie konta

 1. Administrator ma prawo zarówno do zablokowania, jak i usunięcia Konta.
 2. Zablokowanie lub usunięcie Konta dotyczy w szczególności Użytkownika, którego działania uznane zostaną przez Administratora za niezgodne z Regulaminem.
 3. Zablokowanie lub usunięcie Konta Użytkownika dotyczyć może także Użytkownika, którego działania uznane zostaną przez Administratora za szkodliwe dla Portalu bądź jego Użytkowników, lub sprzeczne z dobrymi obyczajami.
 4. Użytkownik akceptuje fakt, iż usunięcie Konta równoznaczne jest dla tego Użytkownika z bezpowrotną utratą wszystkich zgromadzonych w ramach tego Konta danych.
 5. Użytkownik akceptuje fakt, iż nie ma prawa do ponownego założenia Konta na Portalu, jeżeli jego Konto zostało wcześniej zablokowane/ usunięte.
 6. Użytkownik akceptuje fakt, iż w przypadku zablokowania/ usunięcia Konta , Użytkownikowi nie przysługuje prawo do zwrotu pieniędzy które wydał na płatne usługi Portalu.
 7. Użytkownik akceptuje fakt, iż w przypadku zablokowania/ usunięcia Konta , Użytkownik traci bezpowrotnie wszystkie punkty zdobyte w Programie Partnerskim.
 8. W razie likwidacji konta dane Użytkownika zostaną trwale usunięte z serwerów.

Odpowiedzialność

 1. Portal nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę Danych na Kontach Użytkowników.
 2. Portal nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z funkcji Portalu.
 3. Portal nie ponosi odpowiedzialności za treści wiadomości prywatnych wysyłanych przez Użytkowników.
 4. Portal nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników.
 5. Portal nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Użytkownika szkody spowodowane korzystaniem przez Użytkownika z niezabezpieczonego i pozbawionego ochrony antywirusowej komputera podłączonego do sieci Internet, a w szczególności za włamania do wykorzystywanego przez Użytkownika systemu i poczty elektronicznej, przejęcia hasła lub loginu przez osoby trzecie, zainfekowania wirusami systemów komputerowych Użytkownika.
 6. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami na Portal.
 7. Właściciel Portalu, nie jest stroną transakcji dokonywanych pomiędzy Użytkownikami i nie gwarantuje, że Użytkownicy jako strony umowy mają możliwość jej zawarcia lub wykonania.
 8. Osoba korzystająca z konta 'Przyjaciel' umieszczając swoją ofertę na profilu ponosi wszelką odpowiedzialność za jej szeroko rozumianą treść, w szczególności za prawdziwość, rzetelność, a także jej zgodność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, i zwyczajami, normami moralno ? etycznymi oraz postanowieniami niniejszego regulaminu.
 9. Portal nie ponosi żadnej odpowiedzialności względem Użytkowników oraz osób trzecich za sytuacje związane z naruszeniem ich praw autorskich i innych związanych z treścią profili. W szczególności Portal nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowane umieszczanie ofert w profilach, ich części lub elementów, za wykorzystywanie ofert w profilach, ich części lub elementów przez podmioty trzecie w celach komercyjnych, a także za podszywanie się przez podmioty trzecie pod Użytkowników.
 10. Portal nie ponosi żadnej odpowiedzialności względem Użytkowników za treść i rzetelność ofert na profilach kont Przyjaciele, a także ich zgodność z postanowieniami niniejszego regulaminu, powszechnie obowiązującym prawem, zwyczajami lub normami moralno - etycznymi.
 11. Portal nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rodzaj, jakość, bezpieczeństwo ani wartość usługi otrzymanej od osób korzystających z kont: 'Przyjaciel' w konsekwencji skorzystania z danej oferty. Portal PrzyjacielDowynajecia.pl nie ponosi także żadnej odpowiedzialności za sytuacje, w których Użytkownik w wyniku skorzystania z danej oferty nie otrzymał wogóle usługi lub otrzymał ją po terminie lub z wadami.
 12. W szczególności w przypadkach opisanych w pkt 10 oraz 11 powyżej Portal nie ponosi odpowiedzialności za zapłaconą danemu Użytkownikowi cenę za usługę.
 13. Jeżeli Użytkownik lub podmiot trzeci wystąpi przeciwko Portalowi z jakimikolwiek roszczeniami związanymi z naruszeniem przez Użytkownika postanowień niniejszego regulaminu, powszechnie obowiązującego prawa, zwyczajów lub norm moralno - etycznych, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie przystąpić do sporu i doprowadzić do zwolnienia Portalu z jakiejkolwiek odpowiedzialności względem w/w osób. Nadto Użytkownik naprawi Portalowi wszelką szkodę wywołaną danym wystąpieniem, jak również zwróci wszelkie poniesione koszty, w szczególności koszty sądowe, wynagrodzenia pełnomocników oraz zastępstwa procesowego, a nadto koszty postępowania egzekucyjnego i wynagrodzenia pełnomocników w tym postępowaniu.
 14. Postanowienia pkt 13 powyżej stosuje się odpowiednio w przypadku wszczęcia przeciwko Portalowi, jej pracownikowi (pracownikom) lub zleceniobiorcy (zleceniobiorcom) postępowania administracyjnego lub karnego, wywołanego lub pozostającego w związku z naruszeniem przez Użytkownika postanowień niniejszego regulaminu, powszechnie obowiązującego prawa, zwyczajów lub norm moralno - etycznych.
 15. Portal PrzyjacielDowynajecia.pl oraz Użytkownik wyłączają w stosunkach pomiędzy sobą wszelką ewentualną odpowiedzialność Portalu za szkodę spowodowaną prawidłowym lub nieprawidłowym działaniem lub brakiem działania Portalu, w szczególności odpowiedzialność za szkody wynikłe na skutek działania szkodliwego oprogramowania lub implementacji plików typu cookies.
 16. Za naruszenie postanowień niniejszego regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do ich obejścia.
 17. Zabrania się działań faktycznie lub potencjalnie utrudniających lub uniemożliwiających prawidłowe działanie Portalu. W przypadku stwierdzenia takich działań po stronie Użytkownika wszelkie opcje i uprawnienia przypisane danemu Użytkownikowi zostaną zawieszone lub odebrane na stałe. Zdanie poprzednie stosuje się odpowiednio w przypadkach działania faktycznie lub potencjalnie na szkodę Portalu, w szczególności negatywnego wpływu na wizerunek Portalu lub dobre imię jego właściciela.
 18. Portal nie odpowiada za sposób, jakość i częstotliwość działania sieci operatorów telefonii komórkowej i stacjonarnej, a także serwisów umożliwiających wysyłanie wiadomości tekstowych online oraz samych dostawców Internetu. W szczególności Portal nie odpowiada za przerwy / zakłócenia w dostawie sygnału przez łącza internetowe udostępnione przez dostawców Internetu.
 19. Portal deklaruje, że dołoży wszelkiej staranności celem prawidłowego i niezakłóconego funkcjonowania Portalu.
 20. Bez względu na treść pkt 19 powyżej Portal zastrzega sobie prawo do czasowych przerw w świadczeniu usług związanych z funkcjonowaniem Portalu, co objawiać się może przerwami lub opóźnieniami w jego funkcjonowaniu w ogóle, lub odnośnie ich poszczególnych funkcjonalności. Przerwy te spowodowane mogą być modyfikacją, konserwacją funkcjonalności lub sprzętu.

Reklamacje

 1. Zgłoszenia reklamacyjne należy wysyłać przy użyciu formularza kontaktowego dostępnego pod adresem http://przyjacieldowynajecia.pl/pl/kontakt
 2. głoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.
 3. Potal zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać one będą z nieznajomości postanowień Regulaminu lub przepisów prawa.
 4. Portal zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Portalu oraz zakłóceń lub problemów w funkcjonowaniu Konta.
 5. Portal pozostawi bez rozpoznania składane reklamacje dotyczące usług świadczonych przez inne Osoby przy wykorzystaniu funkcji Portalu.

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili, informując o tym Użytkowników poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany na początku treści Regulaminu.